Všeobecné obchodní podmínky Klubu Pánů z Ponožkovic

 

Část I.  – Úvodem

 

Kdo jsme my a kdo jste Vy?

(ponožkový článek 1.1)

Klub Pánů z Ponožkovic naleznete v obchodních listinách pod firmou: Sockshire s.r.o., IČO: 043 06 554, se sídlem 154 00 Praha 5 – Slivenec, K Cikánce 323/10. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, a to v oddílu C, vložce 245677. 

Pro účely těchto obchodních podmínek všude tam, kde hovoříme o nás nebo o Klubu, máme tím na mysli společnost Sockshire s.r.o. uvedenou v předchozím odstavci. 

Naopak všude tam, kde hovoříme o Vás, máme na mysli každou osobu, s níž vstupujeme do jakéhokoli smluvního vztahu, tedy Objednatele a/nebo člena Klubu a/nebo návštěvníka našich webových stránek. 

Objednatelem se rozumí každá osoba, která s námi uzavře smlouvu, ať již je obsah smlouvy sjednán prostřednictvím některého z objednávkových formulářů na našich webových stránkách, anebo jiným způsobem. 

Členem Klubu je osoba, které dle těchto obchodních podmínek vznikl nárok na obdržení jednoho páru ponožek každý kalendářní měsíc po dobu trvání jejího členství a které svědčí právo požívat jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu. Člen Klubu může být stejná osoba jako Objednatel. 

Návštěvníkem našich webových stránek je každý, kdo navštíví naše webové stránky na adrese: www.ponozkovice.cz, případně jakoukoli jejich podstránku či si jakkoli jinak zobrazí jakýkoli jejich obsah. 

Jak s námi můžete komunikovat?

(ponožkový článek 1.2)

Naše pravidelné zásilky zasíláme členům Klubu každý měsíc poštou, ale Vy nám můžete napsat klidně běžný e-mail na adresu: info@ponozkovice.cz. 

Nebo můžete navštívit naše webové stránky a komunikovat s námi prostřednictvím objednávkových či kontaktních formulářů, které tam naleznete. 

Oba výše uvedené způsoby považujeme za rovnocenné klasickému písemnému styku. 

O čem jsou tyto obchodní podmínky?

(ponožkový článek 1.3)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní i jiné vztahy mezi námi a Vámi, ať již vzniklé uzavřením smlouvy prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách či jiným způsobem, anebo prostým navštívením našich webových stránek, včetně vztahů z toho vzešlých a s tím souvisejících. 

Objednatel je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky členství prostřednictvím objednávkového formuláře; splnění této povinnosti v objednávkovém formuláři výslovně stvrzuje. 

Uzavírá-li s námi Objednatel smlouvu v listinné podobě, tvoří tyto obchodní podmínky její nedílnou součást. Pokud se práva a povinnosti sjednané v písemné smlouvě od těchto obchodních podmínek v něčem liší, má znění smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.

Člen Klubu je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit na našich webových stránkách bez zbytečného odkladu po převzetí první zásilky. Nesouhlasí-li s nimi, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí první zásilky. Neodstoupí-li člen Klubu od smlouvy v této lhůtě, má se za to, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. O těchto právech je člen Klubu při převzetí zásilky vyrozuměn. 

 

Část II.  – Členství v Klubu a uzavření smlouvy

 

Co je členství v Klubu a jak vzniká

(ponožkový článek 2.1)

Členství v Klubu je vyjádřením smluvního vztahu mezi Objednatelem, členem Klubu a námi
a zahrnuje závazek Objednatele zaplatit členský poplatek a současně nárok člena Klubu jednak na obdržení jednoho páru ponožek každý kalendářní měsíc po dobu trvání členství dle níže uvedených podmínek a jednak na požívání jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu. 

Členem Klubu se může stát jakákoli fyzická osoba, která má zálibu v originálním pokrývání spodních 15 % svých dolních končetin kvalitní ponožkou. Členem Klubu se nemůže stát nikdo, kdo by ponožky bez našeho vědomí dále prodával či je jinak užíval za účelem zisku. 

Členství v Klubu je možno objednat především prostřednictvím některého z objednávkových formulářů zveřejněných na našich webových stránkách, anebo na základě smlouvy uzavřené v listinné podobě či e-mailem.

Objednatel může členství objednat sám pro sebe (pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek) nebo pro třetí osobu (pon. čl. 2.4. těchto obchodních podmínek). Členem Klubu se stane jen osoba, pro kterou je členství Objednatelem objednáno. 

Uzavření smlouvy a její předmět

(ponožkový článek 2.2)

Zveřejnění objednávkového formuláře na webových stránkách Klubu je veřejnou nabídkou Klubu na uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Smlouvu uzavřeme s každým, kdo může být členem Klubu, anebo kdo členství objednává pro osobu, která může být členem Klubu, a kdo nám prostřednictvím objednávkového formuláře či jiným způsobem odeslal objednávku a zaplatil členský poplatek. 

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem připsání platby členského poplatku na náš bankovní účet v příslušné výši dle níže uvedených podmínek. 

Smlouva, kterou s Vámi uzavíráme, je smlouvou smíšenou. V rozsahu, v jakém spočívá v převodu vlastnického práva k jednotlivým párům ponožek, sestává ze smlouvy kupní a ve zbylém rozsahu je smlouvou nepojmenovanou. Je-li členství v Klubu objednáno jako dar, jedná se o smlouvu s plněním ve prospěch třetí osoby. 

Předmětem smlouvy je sjednání členství v Klubu, spojené se závazkem Objednatele zaplatit členský poplatek za dobu trvání členství v Klubu a naším závazkem zasílat členovi Klubu, v jehož prospěch bylo plnění sjednáno, jeden pár ponožek každý kalendářní měsíc po dobu trvání jeho členství v Klubu dle níže uvedených podmínek a poskytovat mu jiné služby a výhody dle aktuální nabídky Klubu. Smlouva tak spočívá v opakovaném plnění z naší strany. Po zaplacení členského poplatku Objednatelem není naše plnění ničím podmíněno. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zavazuje obě strany po dobu délky členství člena Klubu
(pon. čl. 2.3. odst. 3 těchto obchodních podmínek) . 

Objednání členství pro sebe

(ponožkový článek 2.3)

Členství pro sebe si můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře nazvaného: „Objednávka členství pro sebe“, zveřejněného na webových stránkách Klubu v sekci: „Stát se členem“. 

V objednávkovém formuláři z nabídky zvolte délku svého členství, datum začátku členství, velikost požadovaných ponožek a jazyk, v němž s Vámi budeme komunikovat. Dále uveďte své kontaktní údaje včetně adresy, na niž Vám budeme zasílat své zásilky; nakonec z nabídky zvolte způsob uhrazení členského poplatku. 

Délka členství je doba, po kterou budeme členovi Klubu každý kalendářní měsíc zasílat jeden pár našich ponožek a po kterou je oprávněn požívat jiné služby a výhody dle aktuální nabídky Klubu. 

Datem začátku členství se rozumí kalendářní měsíc, v němž Vám jako členovi Klubu zašleme první pár ponožek. Pro určení data začátku členství je rozhodující údaj uvedený v objednávce. Zaplatíte-li členský poplatek v  kalendářním měsíci následujícím po provedení objednávky, nemá to na datum začátku členství žádný vliv. 

Velikosti ponožek s ohledem na jejich roztažnost jsou v nabídce objednávkového formuláře uváděny ve velikostních rozmezích, a to dle standardizované kontinentální míry EU (tzv. francouzský steh). 

Výše členského poplatku se liší podle objednané délky členství člena Klubu. Výše členského poplatku pro každou délku členství je uvedena v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách. Členský poplatek se platí předem a za celou dobu objednávaného členství najednou. Pokud je objednávka učiněna jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře, stanoví se výše členského poplatku dohodou.

Způsob uhrazení členského poplatku můžete zvolit z variant nabízených v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách. Zvolíte-li jako způsob uhrazení členského poplatku platbu platební kartou nebo prostřednicím služby PayPal, anebo prostřednictvím jiné online platební služby a nedojde-li k provedení platby, objednávka zaniká. Zvolíte-li platbu členského poplatku převodem na bankovní účet, musí být členský poplatek připsán na náš bankovní účet nejpozději sedm kalendářních dnů od provedení objednávky, jinak objednávka zaniká. Zvolíte-li platbu na dobírku a nedojde-li k zaplacení členského poplatku před převzetím zásilky, objednávka zaniká 

Pokud do formuláře objednávky členství pro sebe uvedete osobní údaje někoho jiného než sebe, nemůžeme to poznat. Z toho důvodu považujeme za Objednatele osobu, jejíž osobní údaje jsou v objednávkovém formuláři uvedeny. 

Objednání členství jako dar

(ponožkový článek 2.4)

Členství můžete objednat rovněž jako dar, tj. ve prospěch třetí osoby. Členem Klubu se v takovém případě stává pouze tato třetí osoba. Členovi Klubu, jemuž členství objednáte jako dar, nebude sdělena výše členského poplatku, jen délka jeho členství a podle Vaší volby sdělení, buďto že jste mu členství objednal/a Vy, anebo kdo je patronem jeho členství (pon. čl. 2.4. odst. 6 těchto obchodních podmínek). 

Ustanovení pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek se na objednání členství jako dar užije obdobně. 

Členství jako dar můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře nazvaného: „Objednávka členství jako dárek“, zveřejněného na webových stránkách Klubu v sekci: „Darovat členství“.  

Nad rámec údajů uvedených v pon. čl. 2.3. odst. 2 těchto obchodních podmínek uveďte v objednávkovém formuláři: zda si přejete první pár ponožek předat sám/sama a zda máme členovi Klubu sdělit, že jste mu členství darovali Vy jako Objednatel, anebo uveďte, kdo je patronem členství. Kromě svých kontaktních údajů Objednatele uveďte dále kontaktní údaje osoby, jíž členství v Klubu objednáváte, a to včetně adresy, na niž jí budeme zasílat své zásilky. 

Uvedete-li v objednávkovém formuláři, že si přejete první pár ponožek předat obdarovanému členovi Klubu osobně, pak v prvním měsíci trvání jeho členství zašleme pár ponožek na Vaši adresu Objednatele uvedenou ve formuláři. Práva člena Klubu týkající se obdržení ponožek, jak jsou upravena v pon. čl. 3.3. odst. 6 a v pon. čl. IV. těchto obchodních podmínek, ve vztahu k tomuto prvnímu páru ponožek vykonáváte Vy jako Objednatel. U speciálních nabídek se tento postup může lišit. 

Uvedete-li v objednávkovém formuláři patrona členství, nesdělíme obdarovanému členovi Klubu, že jste mu členství objednal/a Vy, nýbrž tento patron. Jako patrona členství můžete uvést i skupinu osob, jakoukoli přezdívku či anonym; zvolíte-li anonym, identitu Objednatele členovi Klubu nesdělíme. 

Zvolíte-li jako způsob uhrazení členského poplatku platbu na dobírku, pak v prvním měsíci trvání členství obdarovaného člena Klubu zašleme pár ponožek na Vaši adresu Objednatele uvedenou ve formuláři a budeme požadovat zaplacení dobírky po Vás, a to i v případě, že jste v objednávkovém formuláři neuvedli, že si přejete první pár ponožek předat obdarovanému členovi Klubu osobně. Nedojde-li k zaplacení členského poplatku před převzetím zásilky, objednávka zaniká 

Obdarovaný člen Klubu může své členství odmítnout, pak se postupuje dle ustanovení pon. čl. 2.6. odst. 2 těchto obchodních podmínek. 

Jestliže člen Klubu darované členství neodmítl, vzniká mu přímé právo požadovat plnění smlouvy. Zároveň se má za to, že souhlasí s plněním dle uzavřené smlouvy i veškerými svými právy a povinnostmi dle smlouvy uzavřené v jeho prospěch i těmito obchodními podmínkami.

Prodloužení členství

(ponožkový článek 2.5)

Členství v Klubu je možno prodloužit. O podmínkách prodloužení informujeme člena Klubu před skončením jeho členství písemně. Prodloužit je možno členství vlastní i členství třetí osoby. Vlastní členství je možno prodloužit i tehdy, pokud bylo objednáno darem. 

Členství je možno prodloužit prostřednictvím zvláštního formuláře na našich webových stránkách, ať již přístupného z uživatelské sekce člena Klubu nebo umístěného na námi vytvořené dočasné URL adrese. V případě prodloužení členství třetí osoby jako dar je možno sjednat doručení prvního páru ponožek Objednateli, a to i před skončením členství člena Klubu. Ustanovení pon. čl. 2.3. a pon. čl. 2.4. těchto obchodních podmínek se na prodloužení členství prostřednictvím zvláštního formuláře užijí obdobně.

Členství je možno prodloužit rovněž prostřednictvím objednávkových formulářů zveřejněných na našich webových stránkách, jimiž se členství objednává, jsou-li do formuláře zadány shodné osobní údaje stávajícího člena Klubu. Uvede-li Objednatel v objednávkovém formuláři jako počátek trvání členství měsíc, v němž členství člena, jehož členství je prodlužováno, ještě trvá, započne prodloužené členství běžet až po uplynutí doby trvání dosavadního členství. O této skutečnosti Objednatele dodatečně vyrozumíme. Ustanovení pon. čl. 2.3. a 2.4. těchto obchodních podmínek se na prodloužení členství v takovém případě užijí obdobně. 

Členství se prodlužuje s účinností nejdříve ode dne připsání členského poplatku za prodlouženou dobu členství na náš bankovní účet.  

Zánik členství jinak než odstoupením od smlouvy

(ponožkový článek 2.6)

Členství v Klubu zaniká uplynutím doby jeho trvání. 

Vzniklo-li členovi Klubu členství darem od Objednatele, je člen Klubu oprávněn své členství odmítnout, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel první zásilku s párem našich ponožek. V takovém případě smlouva zaniká a my vrátíme Objednateli uhrazený členský poplatek v plné výši. 

V případě smrti člena přecházejí veškerá jeho práva z členství v Klubu na jeho dědice. Sdělí-li dědic/dědicové člena Klubu nebo jiná pověřená osoba, že dědic/dědicové člena Klubu na dalším členství netrvají, zaniká jejich členství posledního dne kalendářního měsíce, kdy je takové sdělení Klubu doručeno. V takovém případě vrátí Klub Objednateli jeho členství část členského poplatku v poměrné výši podle zbývajícího počtu měsíců doby trvání členství. 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů spotřebitelem

(ponožkový článek 2.7)

Člen Klubu anebo Objednatel, je-li Objednatel spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne, kdy člen Klubu obdržel první zásilku s párem našich ponožek. Tato lhůta je dodržena, pokud je nám před jejím uplynutím oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno. 

O svém odstoupení od této smlouvy nás musíte informovat, ať již běžným dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu: info@ponozkovice.cz. Pro takové oznámení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však Vaší povinností.

Pokud od smlouvy odstoupíte, pak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátíme Objednateli všechny platby, které jsme od něj na základě zrušené smlouvy obdrželi. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet Objednatele, ledaže by Objednatel výslovně určil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy

(ponožkový článek 2.8)

Vyjma důvodů uvedených v pon. čl. 2.7. těchto obchodních podmínek je možno od smlouvy odstoupit jen v případech sjednaných ve smlouvě a těchto obchodních podmínkách, nebo uvedených v zákoně. 

Odstoupit od smlouvy je nutno bez zbytečného odkladu poté, co důvod pro odstoupení vznikl nebo se o něm odstupující strana dozvěděla 

Odstoupit je možno pouze písemně, ať již běžným dopisem nebo e-mailovou zprávou adresovanou druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, včetně odkazu na konkrétní ustanovení zákona, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které bylo porušeno. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti svým doručením druhé smluvní straně. 

V případě odstoupení od smlouvy zaniká naše povinnost zasílat členovi Klubu naše ponožky a vzniká nám povinnost vrátit Objednateli část uhrazeného členského poplatku v poměrné výši za zbývající počet měsíců doby trvání členství. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet Objednatele, ledaže by Objednatel výslovně určil jinak.

Část členského poplatku za počet měsíců, kdy členství v Klubu trvalo, ani ponožky doručené v průběhu trvání členství v Klubu si strany navzájem nevracejí. 

Odstoupíme-li od smlouvy z důvodu, že člen Klubu porušil zákaz naše ponožky prodávat či je jinak užívat pro účely zisku (pon. čl. 2.1. odst. 2 těchto obchodních podmínek), pak se členský poplatek nevrací, a to ani částečně. Člen Klubu je v takovém případě povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši trojnásobku výše členského poplatku, který nám sám, jakož i prostřednictvím třetích osob uhradil. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen náš nárok na náhradu škody ani jiné újmy. 

 

Část III.  – Naše ponožky – objednané zboží

 

Kde se ponožky berou a jak vypadají

(ponožkový článek 3.1)

Veškeré ponožky, které od nás obdržíte, jsou vyrobeny v České republice.

Grafické i barevné návrhy vzorů ponožek pro jednotlivé kalendářní měsíce vytváří Nejvyšší ponožková rada Klubu. Členové Klubu se na vytváření návrhů přímo nepodílejí, mohou se k nim však vyjádřit a zaslat své návrhy nebo připomínky.

V daném kalendářním měsíci od nás všichni členové Klubu obdrží pár ponožek se stejným grafickým i barevným zpracováním. 

Grafické i barevné zpracování vzorů ponožek se v jednotlivých kalendářních měsících liší. Tato různost podoby ponožek v jednotlivých kalendářních měsících, jakož i překvapení ohledně podoby páru ponožek v následujícím kalendářním měsíci je předmětem smlouvy. 

Naše povinnost dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek zůstává po celou dobu trvání členství neměnná. Různost grafického a barevného vzoru ponožek nemá za důsledek jakoukoli podmíněnost našeho plnění dle této smlouvy, ani jakákoli jiná omezení Vašich práv. 

Jak k Vám ponožky dorazí

(ponožkový článek 3.2)

Ponožky si nemůžete vyzvednout osobně, zasíláme je pouze poštou. 

Pokud členství v Klubu objednáváte jako dar ve prospěch třetí osoby, můžete si zvolit, jednak zda první pár ponožek zašleme již přímo obdarovanému členovi Klubu, anebo jej doručíme Vám, abyste jej mohl/a předat osobně; a jednak zda Vám jej máme za příplatek zabalit do stylové krabičky, nebo ne. V ostatních případech zasíláme každý pár ponožek na adresu člena Klubu uvedenou Objednatelem v objednávce, a to v běžném balení. 

Objednáte-li datum začátku členství na stejný kalendářní měsíc, jako je provedena objednávka, odešleme ponožky v zásadě druhý pracovní den, či nejpozději do dvou pracovních dnů od účinnosti smlouvy (pon. čl. 2.2. odst. 2 těchto obchodních podmínek). Datum odeslání se může lišit u speciálních nabídek Klubu.

Zásilku zasíláme po České republice, do zemí Evropské unie a do ostatních zahraničních zemí jako obyčejné psaní. Přetrvávají-li potíže s doručováním zásilky členovi Klubu, jsme oprávněni zasílat ponožky doporučeně. 

V ceně členského poplatku je balné a dále poštovné po České republice. Za poštovné do zahraničí jsme oprávněni požádat Vás o příplatek ke standardnímu členskému poplatku. 

Vlastnické právo k zaslanému páru ponožek, jakož i nebezpečí škody na něm, na člena Klubu převádíme okamžikem, kdy zásilku převezme od poskytovatele poštovních služeb. Poškozenou či otevřenou zásilku nepřebírejte. Vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb potvrzení o otevřené či poškozené zásilce a zašlete nám ho na email. O zbytek se postaráme.

 

Část IV.  – Odpovědnost a reklamace

 

Odpovědnost za vady a záruka

(ponožkový článek 4.1)

Za kvalitou svých ponožek si stojíme, členům Klubu tedy odpovídáme za to, že jsou naše ponožky prosty jakékoli vady. Zejména odpovídáme za to, že v okamžiku, kdy Vám ponožky doručíme, jsou ve shodě s uzavřenou smlouvou, tedy že mají jakost a vlastnosti stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo na našich webových stránkách, anebo očekávané členy Klubu na základě prezentované reklamy, případně jakost a vlastnosti pro ponožky obvyklé. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí ponožek, se považuje za rozpor existující již při jejich převzetí členem Klubu, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Klub neprokáže opak.

Na kvalitu svých ponožek poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí ponožek od poskytovatele poštovních služeb. 

Zárukou Vám garantujeme, že si dodané ponožky uchovají své vlastnosti po celou dobu jejího trvání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ponožek, na životnost ponožek v důsledku jejich užívání a praní či jiné čištění, ani na jejich poškození v důsledku jejich nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. 

V případě, že plnění našich smluvních závazků není ve shodě s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami, má člen Klubu právo na to, abychom své plnění bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedli do stavu odpovídajícího uzavřené smlouvě, a to podle požadavku člena Klubu buď dodáním nových ponožek, nebo jejich opravou, případně poskytnutím přiměřené slevy z členského poplatku, respektive prodloužením doby trvání členství o jeden kalendářní měsíc. V případě podstatného porušení smlouvy má člen Klubu rovněž právo od smlouvy odstoupit. 

Reklamační řád

(ponožkový článek 4.2)

Člen Klubu je povinen provést kontrolu ponožek bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. V případě odhalení vady je člen Klubu povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení s uplatněním reklamace či pokračování v užívání ponožek může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení ponožek a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Reklamace se uplatňuje distančně, e-mailovou zprávou adresovanou nám na adresu info@ponozkovice.cz. Při uplatnění reklamace nám člen Klubu musí sdělit, kdy ponožky obdržel, kdy zjistil vadu, v čem vada spočívá a je-li to možné, musí člen Klubu přiložit fotografii reklamované vady ponožek. 

Uplatní-li člen Klubu právo z vadného plnění, přijetí reklamace mu e-mailovou zprávou bez zbytečného odkladu potvrdíme. Zavazujeme se reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace zašleme členovi Klubu e-mailovou zprávou potvrzení o způsobu řešení reklamace a o době reklamačního řízení.

Jelikož všechny páry ponožek vytvořené pro jednotlivý kalendářní měsíc jsou navzájem zaměnitelné, vyhrazujeme si právo ponožky neopravovat ani v případě reklamace opravitelné vady a namísto toho přednostně vyřešit reklamaci zasláním nového páru ponožek. Nový pár ponožek zašleme členovi Klubu zpravidla do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. 

Požaduje-li člen Klubu vyřízení reklamace slevou z členského poplatku a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každý vadný pár ponožek poskytneme z členského poplatku slevu ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho členství. Sleva může být využita při prodloužení členství dle výše uvedených podmínek, anebo může být vyplacena v penězích. Požaduje-li člen Klubu vyplacení slevy v penězích, poukážeme předmětnou finanční částku na bankovní účet Objednatele. 

Požaduje-li člen Klubu vyřízení reklamace prodloužením členství v Klubu a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každý vadný pár ponožek prodloužíme členovi Klubu jeho členství o jeden kalendářní měsíc. 

Člen Klubu je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud

a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)    člen Klubu nemůže pro opětovné (nejméně třetí) vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet (nejméně tří) odstranitelných vad ponožky řádně užívat, nebo

c)    jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby byly ponožky řádně užívány jako výrobek bez vady, a pokud člen Klubu nevyužil právo na dodání nových ponožek, slevu z členského poplatku nebo prodloužení členství v Klubu.

Odstoupí-li člen Klubu od smlouvy, smlouva zaniká. Odstoupit od smlouvy lze jen ohledně plnění vadného a dále ohledně plnění, které doposud nebylo poskytnuto. V případě odstoupení od smlouvy vrátíme Objednateli část členského poplatku ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho členství, a to za kalendářní měsíc, kdy bylo poskytnuto vadné plnění, a dále za všechny zbývající kalendářní měsíce členství. 

Posoudíme-li reklamaci je neoprávněnou, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout. V takovém případě jsme oprávněni opakovanou reklamaci téže vady odmítnout.

 

Část V.  – Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná okolnost členství v Klubu není Vaším osobním údajem. Osobním údajem už ale oproti tomu ve většině případů bude např. Vaše korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu nebo velikost ponožky.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, které je pro nás přímo závazné. GDPR je v České republice jakožto obecné nařízení dále provedeno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který rovněž při zpracování Vašich osobních údajů musíme dodržovat.

Klub zpracovává Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo za účelem splnění zákonné povinnosti Klubu vůči správním orgánům zejména v rámci daňových norem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem, který nám můžete dobrovolně při zadávání objednávky poskytnout a který vymezí účely odsouhlaseného zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobní údaje pak můžeme v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které jste u nás v minulosti nakoupili, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem Klubu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoliv zrušit listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@ponozkovice.cz.

Za správce GDPR považuje toho, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů.

V případě zpracování Vašich osobních údajů je Klub v postavení správce a v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby, typicky např. webové vývojáře, účetní společnosti či poskytovatele cloudového řešení, kteří v rámci své spolupráce s Klubem musí mít možnost Vaše osobní údaje zpracovávat a zároveň poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.

Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.

Odesláním objednávky bere Objednatel na vědomí zpracování svých osobních údajů dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajůzákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění našich zákonných povinností a účely tzv. přímého marketingu..

Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel dobrovolně, svobodně a vážně  na dobu neurčitouneurčitou  a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@ponozkovice.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje Objednatele zpřístupněny.

Objednává-li Objednatel členství třetí osobě jako dar dle výše uvedených podmínek, jsou osobní údaje obdarovaného člena Klubu nezbytné pro plnění smlouvy; ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů je tedy Klub oprávněn zpracovávat je i bez souhlasu obdarovaného člena Klubu. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že osobní údaje člena Klubu získal v souladu se zákonem a je oprávněn nám je sdělit; zároveň tím Objednatel bere na vědomí zpracování osobních údajů svých i člena Klubu dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajůzákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky nebo sám člen Klubu takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů člena Klubu také pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení členovi Klubu. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel za člena Klubu dobrovolně,  na svobodně a vážně na dobu neurčitou dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat on anebo člen Klubu sám, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@ponozkovice.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje člena Klubu zpřístupněny.

Povinnosti Klubu jakožto Správce

Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.
    
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem Klubu). Na základě zpracovávaných Osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě Vašeho souhlasu) budou Klubem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností Klubu a k ochraně oprávněného zájmu Klubu podle platných právních předpisů.
    
Nezpracováváme žádné Vaše osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR. Klub přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Povinnosti pověřeného zpracovatele

Klub je v souladu s GDPR oprávněn na základě písemné smlouvy pověřit třetí osoby zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a při zajištění dostatečné úrovně ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracovatel je zavázán Vaše osobní údaje zpracovávat na základě doložených pokynů Klubu a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření protokolárně odevzdat Klubu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Vaše osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Objednateli nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu.

Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Zhotovitele), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně změny schválené Klubem řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společné povinnosti Klubu a zpracovatele

Klub i zpracovatel jsou povinni při zpracování Vašich osobních údajů:
–    dodržovat zásady řádného zpracování dat a kontrolovat jejich dodržování,
–    dodržovat veškerá potřebná technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR tak, aby Vaše osobní údaje byly v potřebné míře zajištěny a chráněny před neoprávněným užitím a aby jejich zpracovávání probíhalo zcela v souladu s GDPR, především:
•    instalovat bezpečnostní dveře u vstupu do svého sídla, budou-li Vaše osobní údaje uchovávány v tištěné podobě či na jiném hmotném nezabezpečeném nosiči,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit přístupovým heslem,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit firewallem a antivirovým softwarem,
–    zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů,
–    o právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů poučit a zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování osobních údajů (např. zaměstnanci Klubu či zpracovatele), a to o osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání osobních údajů,
–    zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob,
–    vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování Vašich osobních údajů, je-li to dle GDPR zapotřebí,
–    řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,
–    zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
–    postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost a respektovat Vaše práva.

Garantujeme Vám veškerá práva zaručená GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména tedy:
–    právo na přístup k osobním údajům,
–    právo na opravu či výmaz osobních údajů,
–    právo na omezení zpracování osobních údajů,
–    právo na přenositelnost údajů,
–    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, v rozporu s GDPR nebo zákonem o zpracování osobních údajů, máte právo požádat nás o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazujeme se neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhovíme-li této žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Veškerá Vaše práva je možno u Klubu uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@ponozkovice.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Klubu: Sockshire s.r.o., K Cikánce 323/10, 154 00 Praha 5 – Slivenec.

 

Část VI.  – Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.

Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

 

Část VII.  – Závěrečná ustanovení

 

Smlouva uzavřená mezi námi a Vámi, tyto obchodní podmínky, jakož i práva a povinnostmi jimi neupravená se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Pokud byl vyhotoven jejich překlad do jiného jazyka, pak v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů, práv a povinností je rozhodující znění obchodních podmínek v českém jazyce.

Veškeré spory vyplývající z uzavřené smlouvy preferujeme řešit smírnou cestou. 

Člen Klubu či Objednatel, je-li Objednatel Spotřebitelem, může za účelem vyřešení vzniklého sporu rovněž kontaktovat veřejnoprávní subjekt mimosoudního řešení sporů, jimž je například Česká obchodní inspekce, a to nejsnáze online na adrese: http://www.coi.cz/ .

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28.3.2020 a ruší znění veškerých starších obchodních podmínek včetně jejích součástí. Úplné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici jednak v sídle Klubu, zároveň jsou zveřejněny na naší webové stránce na adrese: www.ponozkovice.cz/obchodni-podminky.